Eğitim Öğretimdeki Öğrenme Alanlarımız

22. Yüzyıl Okulları | Anaokul | İlkokul | Ortaokul


22. Yüzyıl Anaokulu

22.Yüzyıl Anaokulumuz ’da öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını destekleyen, gelişimsel ve çocuk merkezli bir program uygulanmaktadır. Çocuk gelişimi kalıcı kılmak için, kazandırılması hedeflenen becerilere sarmal bir düzen içinde yer verilir.

Program belli aralıklarla aynı hedefe dönük ancak farklı şekillerde hazırlanmış basitten karmaşığa doğru etkinlikler içerir ve çocuğun kendi bireysel hızında ilerlemesine olanak sağlar. Eğitim materyalleri ile desteklenerek uygulanan programda çocuklar için zengin uyarıcıların olduğu ortamlar hazırlanır ve onlara yaşamsal deneyim fırsatı sunulur.

Keşfederek yaşayarak ve oynayarak öğrenmek, eğitim müfredatımızın temelini oluşturuyor. Anaokulumuzda sürdürülen zengin ders programlarına ek olarak 3-4-5 ve 6 yaş gruplarında, geleceğin mutlu bireyleri çocuklarımızın kendilerini tanıdığı ve keşfettiği atölye çalışmaları ile Aile katılımlı etkinlikler de uygulanmaktadır.

Eğitim programımız aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurularak planlanmaktadır;
• Çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, yakın çevre özellikleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınmaktadır.
• Çocuğun gelişiminin süreklilik isteyen bir değişim olduğu göz önünde tutularak tek yönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenmektedir.
• Çocuk oyunda, öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır.
• Çocuğun güven duygusu ve olumlu benlik algısın kazanması temel alınmaktadır.
• Çocukların potansiyelini açığa çıkartılmaktadır.
• Türkçe sözcüklerin doğru telaffuzu, Türkçeyi vurgu ve tonlamalarına uygun konuşma amaçlanmaktadır.
• Sosyal, duygusal ve bilişsel olarak ilköğretime hazırlamak amaçlanmaktadır.

Ders işleyişimizde uyguladığımız anlatım şekilleri, yöntemlerimiz ve tekniklerimiz; Problem çözme ve düşünme etkinlikleri;
Çocuklara dikkat, plan yapma, problem çözme, soru sorma, karar verme gibi düşünme becerilerinin geliştirildiği çalışmalardır. Çocuklara günlük hayatta sıklıkla karşılaşabilecekleri problem durumları sorulur. Çocuklardan verilen problem durumlarına olası değişik çözüm önerileri geliştirmeleri ve problemin olası nedenlerinin tahmin etmeleri beklenir. Bu sorular etkin karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini kazandırma da önemli rol oynar.

Oyunla öğrenme;
Çocuk hayata ve sosyal yaşama dair pek çok şeyi oyun aracılığıyla öğrenir. Paylaşma, yardımlaşma, sıra bekleme, başkalarının haklarına saygılı olma, sınıflandırma, sıralama, denge, sayı sayma, dil anlatım becerisi, oyun içinde ve oyun sırasında öğrenilir ve geliştirilir. Oyun, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim için de bulunmaz bir ortam sağlamaktadır.

Çocuklarımızın oyunla birlikte;
1. Empati ; Kendi duygularını anlama, başkalarının duygularını görsel ve işitsel ipuçlarından yararlanarak fark edebilme, bireysel farklılıklara hoşgörülü olabilme.
2. Sorun çözme becerisi; Sorunu tanımlama, çözüm yolu üretme ve uygun çözümü seçip uygulayabilme.
3. Dürtü kontrolü; Sırasını bekleyebilme, kurallara uyum sağlayabilme, iç sesleri kontrol edebilme.
4. Öfke kontrolü; Kızgınlık duygusu ile baş edebilme.
5. Kendini ifade etme becerileri; Duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade edebilme.
6. Atılganlık becerileri; Arkadaş grubuna katılabilme, grup içinde fikirlerini söyleyebilme, hakkını arayabilme, yapabilirlikleri, haksızlıkla baş edebilme, yardım alma becerileri.
7. Olumlu benlik algısı; Özgüveni geliştirme, kendindeki olumlu özellikleri fark etme ve ifade edebilme, yapabilirlikleri hakkında iç görü kazanma.
8. Arkadaş grubu ile paylaşma; Oyuna katılabilme, konuşmayı başlatma, teşekkür etme, başkalarını tanıma, bir gruba katılma.
9. Grupla hareket edebilme; İş bölümüne uyma, gruba dahil olma gibi sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çocuklarla ve grubun ihtiyaçlarına yönelik olan rehber öğretmenimizin de oyunlara dahil olarak gözlem yaptığı grup oyunları oynatılır.

Sanat etkinlikleri;
Çocukların dünyaya farklı gözlerle bakmaları için fırsatlar yarattığımız, onlarda kendiliğinde var olan yaratıcı bakış açısının devamlılığını sağladığımız çalışmalardır.

Araştırıp bilgileniyor ve paylaşıyorum;
Çocukların belki de ilk kez duydukları kelime ve kavramları, ailelerin de destekleri ile araştırıp öğrendikleri çalışmalardır. Çocuklarımız öğrenmiş oldukları kelimeyi görsel resimler ile hazırlayıp arkadaşlarına anlatarak bilgi paylaşımında bulundukları etkinliğimizdir.

Göster – Anlat etkinliğimiz;
Göster – Anlat etkinliğimizde çocuklar evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına gösterir ve onlara bu nesnelerle ilgili tanıtım yaparlar.

    Etkinliğin amacı, çocuğun ev ile okul arasındaki bağlantı kurulmasını sağlamak. Bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat yaratmaktır.

Yaşam becerileri atölyesi;
Sürekli değişen bir ortamda, yaşam becerilerine sahip olmak, günlük yaşamın zorluklarıyla başa çıkabilmenin önemli bir parçasıdır.
    Özel olarak hazırlanmış atölyemizde öğretmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızın el becerilerini keşfedebilmeleri ve geliştirebilmeleri için kendilerini özgürce ifade edebilecekleri atölye çalışmalarımızı kapsar.

    Yaşam becerileri çocuklara bağımsız düşünme, nasıl sosyalleşecekleri ve yeni arkadaşlar edinecekleri bir bireyin yanında olmadığı durumlarda nasıl harekete geçecekleri gibi gelişim için önemli araçlar sağlamaktadır. Çünkü motor becerilerini ve temel zekânın aksine, yürütme işlevi ve karar verme becerileri doğuştan gelmez öğrenilir.
Kısacası yaşam becerileri hayata dair her şeydir.

High-Scope Aktif öğrenme;
Yaşayarak öğrenme olarak tanınan aktif öğrenme, çocukların deneyimlerini yorumlayarak yeni fikirler ve anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir.

Scamper Farklı düşünme;
    Farklı düşünme etkinliğidir. Farklı düşünme, hayal kurma, yaratıcı düşünme sezgilerini kullanarak yapılan etkinliklerde çocuklar nesnelerle becerilerini geliştirir. Eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan etkinliklerde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünce becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onlarla keşif yapabilme cesareti kazandırır, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için pratik yapma olanağı sağlar.

    “Her fikir var olan başka bir fikirden doğar” felsefesine dayanan scamper yöntemini uyguluyoruz. Bu yöntem ile çocukların düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım atıp yaratıcı düşünmeleri ve zihinsel gelişmeleri desteklenir.

Proje çalışmaları;
    Reggio Emilla okullarında geliştirilmiş olan “Proje yaklaşımı” yöntemi, eğitim ortamlarında sürece önem veren ve bireyin öğrenme biçiminin önemini vurgulayan yöntemdir.

Anaokulumuzda proje yaklaşımı yöntemi kullanarak çocuklarımız;
• Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme,
• Problem çözme becerisi,
• Sorgulama,
• Dönüşümlü düşünme,
• Neden- Sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.
Sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimi ve kendine güven;
Öz bakım becerilerini kendisi karşılayan çocuk ”yapabiliyorum” düşüncesiyle kendine güvenecektir. Bu nedenle “kendim yapabilmem için bana fırsat tanı” felsefesinden yola çıkarak, fiziksel bağımsızlık ve yeterliliğin kazandırılması bizim için çok önemlidir. Kendi başına beslenme, temizlik, tuvalet, giyinip soyunma vb. gereksinimlerini karşılayan çocuk; kalem, boya, makas vb. araç gereçleri de amacına uygun olarak kullanacaktır.

Türkçe dil etkinliği;
Dil gelişimi zihin gelişimi ile de paralel giden bir süreçtir. Anadilini doğru ve düzgün konuşan bir çocuk kendini ifade etmekte, olay ve durumları tanımlamakta, anlatılanları anlamak, anladıklarını aktarmak konusunda başarılı ve rahattır. Bu durum, çocuğun bilişsel gelişimini olduğu kadar, duygusal ve sosyal gelişimini de etkileyen bir süreçtir. Çocuğun kendine olan güvenin gelişmesinde de büyük rol oynayan bir unsurdur. Bu sebeple 22. Yüzyıl Anaokulunda Türkçe dil etkinlikleri büyük önem taşır. Sorgulama temalarımız, hikaye oluşturma, canlandırma, anlatma, hikaye kartları, ve dinleme ..vb. çalışmalarla öğrencilerimizin Türkçe dil gelişimlerini destekliyoruz..

İlgi ve yeteneklerin keşfi;
Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği bir yol vardır ve yine her öğrencinin, mutlaka yetenekli olduğu bir beceri alanı vardır. Önemli olan eğitimciler ve aileler olarak, çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek, onların kendilerine güçlü hissettikleri alanları keşfedebilmektir. Anaokulumuzdaki dersliklerimizde; görsel, bedensel, doğa ve müzik zekâsı gibi çoklu zekâ öğretim alanları kullanılmaktadır. Çocuklarımızın bu alanlardaki ilgi ve yeteneklerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmeyi, dolayısıyla öğrenme fırsatlarını arttırmayı amaçlıyoruz..

İlkokula hazırlık;
İlkokula hazırlık çalışmaları kapsamında çocukların günlük yaşantılarının bir parçası haline getirdiğimiz, ses farkındalığı, yazı farkındalığı, sözcük dağarcığı, dinlediğini anlam ya da ifade etme gibi becerileri desteklediğimiz çalışmaların bütünüdür. Çocukların zihinsel fonksiyonların geliştirmeyi, sayı ve kavram bilgisi kazandırmayı, ilkokula hazırlamayı amaçlayan bir etkinliktir. Çocuk bu etkinlik sayesinde, temel akademik bilgileri yaşına ve seviyesine uygun olarak öğrenir..

22. Yüzyıl Koleji Okul Öncesi bölümümüzde, Okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan çocuklarımızla 22. Yüzyıl Koleji İlkokul kontenjanında öncelik tanınır. Okul öncesi öğretmenlerimiz ilkokul 1.sınıfa geçen çocuklarımızla ilgili değerlendirmeleri rehberlik bildirimine aktarmaktadırlar.